Üdv látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezés ]   | 

Felhasználói feltételek

Ezen a lapon összegyűjtöttük számodra a weboldal használatával kapcsolatos tudnivalókat. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, fontos információkat tartalmaz! Amennyiben a feltételek bármely pontjával nem értesz egyet, kérünk, ne használd a szolgáltatást!
Köszönjük megértésedet!

 
 

Felhasználói Feltételek

A jelen Felhasználói Feltételek (Szabályzat) a Solidus2013 egyéni vállalkozás (Székhely: 8000, Székesfehérvár, Tolnai út 5., Adószám: 66712626-1-26, Váll. ig. szám: EV-919455 (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett Ecetera (ecetera.hu) internetes oldalán (továbbiakban Weboldal), illetve a Weboldalhoz kapcsolódó közösségi oldalakon elérhető szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás,) igénybe vevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 1. Általános rendelkezések

  Jelen Felhasználói Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki az ecetera.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi.

  Felhasználó az ecetera.hu szolgáltatásainak megkezdésekor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználói Feltételeket, egyben elfogadja jelen Felhasználói Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatot.

  A Felhasználó hirdetést csak regisztráció létrehozásával adhat fel.

  A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, mely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

  A Felhasználó köteles a hozzá köthető valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

  A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett hirdetések képi, illetve szöveges anyagát, vagy azok egy részét a Weboldalhoz kapcsolódó közösségi oldalain közzéteheti.

  A Szolgáltató fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a hirdetési oldal rendeltetésszerű használatával.

  A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Felhasználói Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Felhasználót rövid felhívás formájában tájékoztatja az ecetera.hu erre a célra szolgáló felületén, vagy a Felhasználó (a regisztráció során megadott) e-mail címére küldött hírlevél formájában. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználói Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

  Regisztráció során automatikusan létrejön egy felhasználói fiók (Profil), amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználói Feltételek által szabályozott jogviszony megszűnik.

  A Szolgáltató és a Felhasználó felelőssége

  Szolgáltató az ecetera.hu weboldalon helyet biztosít Felhasználói részére apróhirdetések és egyéb reklámok elhelyezésére.

  Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés a hatályos jogszabályokat, személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat nem sérti, a nyilvánossághoz való közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

  A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Weboldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és ezek alapján létrejött szerződésekkel, vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Szolgáltató többek között nem felel a Weboldalon meghirdetett termékek minőségéért, valódiságáért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá az eladó és a vevő közötti adásvétel tényleges létrejöttéért, lebonyolításáért.

  Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap, vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal zavartalan működése érdekében.

  Szolgáltató a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a Szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

  Felhasználó által elhelyezett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség, és kár megtérítésére.

  Mivel az Internet nyitott, és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében, Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

  A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

  Tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, illetve a Szolgáltatás működtetését veszélyezteti.

  Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing, vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

 2. A Szolgáltatás használata

  A Weboldal által nyújtott Szolgáltatások a következők:

  Keresés a hirdetések között
  A honlap megtekintése, és az azon történő keresés ingyenesen, és regisztráció nélkül történik.

  Regisztráció
  A Weboldal fejlécében található „Regisztráció” menüpontból indítható művelet. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

  Regisztrációs adatok kezelése
  A Felhasználó a regisztráció során önálló felhasználói fiókot (Profil-t) hoz létre, melyet a regisztráció során megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. Elérése a Weboldal fejlécében található „Profilom” menüpontból történik.

  Hirdetésfeladás
  Regisztrációhoz kötött művelet. A menüsor jobb oldalán található „Hirdetést adok fel” menüpontból érhető el. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a hirdetésfeladás sikerességéről.

  A Felhasználó korlátlan számú hirdetést tölthet fel a Weboldalra, díjtalanul. Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket a Szolgáltatóhoz való érkezést követően, amennyiben az a jelen Szabályzatba ütközés miatt nem kerül elutasításra, a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi.

  A Felhasználó által feladott hirdetések 30 napig aktívak. A lejáratot megelőzően a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználónak, és felajánlja a hosszabbítás lehetőségét. A nem aktív hirdetések 90 nap után törlésre kerülnek.

 3. Hirdetések tartalma

  A Weboldalon elhelyezett hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amelynek közzétételét valamely hatályos jogszabály kizárja, mely reklámkorlátozás illetve tilalom alatt áll, vagy ellenkezik a jóerkölcs szabályaival.

  Hirdetés kizárólag konkrét termék, munka, vagy szolgáltatás bemutatására szolgálhat.

  A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

  A Weboldalon megjelenő hirdetések címében, valamint leírásában engedélyezett a magyartól eltérő nyelv használata, de magyar nyelvű verziót is el kell helyezni.

  Egy hirdetésben egyidejűleg egy konkrét termék, vagy szolgáltatás hirdethető (kivéve, ha cseréről van szó, pl. 2 áru 1-ért), illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

  A hirdetés címének javasolt a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

  Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mail címe), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatainak nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.

  A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználói Feltételekbe ütköző hirdetéseket haladéktalanul eltávolítja.

  Tilalom alatt álló termékek/szolgáltatások többek között:

  • Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó termék.

  • Jogellenesen forgalomba hozott termék.

  • Hamis, vagy hamisított termék.

  • Olyan termék, mely önmagában, vagy annak közzététele, hirdetése által, bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait (védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, kegyeleti joggal való visszaélés).

  • Szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan tevékenység, eszköz, szoftver, mely alkalmas a szerzői jog megsértésére.
   Többek között:

   • Zene, video, szoftver, berendezés, tárgy.

   • Vírus,trójai program, vagy egyéb károkozó elemeket tartalmazó szoftver.

   • CD kulcs, aktiváló kód, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám.

   • Online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, felhasználói fiókok.

   • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokhoz vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak.

  • Bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre alkalmas, vagy mások nemzeti, nemzetiségi, vallási, lelkiismereti hovatartozását gyalázza, illetve befolyásolja.

  • Erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz.

  • Gyermek és fiatalkorúaknak szól, és azok szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését károsíthatja.

  • Pornográf, szexuális szolgáltatás előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (beleértve a szexuális ingerkeltésre alkalmas masszázst is).

  • Politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ.

  • Jóslással, sorselemzéssel és ezotériával összefüggő tevékenységek.

  • Minden fogadással, szerencsejátékkal kapcsolatos termék, szolgáltatás, rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása.

  • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok.

  • Kitöltetlen garancialevelek, igazolványok és igazolványérvényesítő címkék.

 4. Szerződés megszűnése

  • A Felhasználó bármikor kérheti felhasználói fiókja törlését a Szolgáltató e-mail címére küldött levélben. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal, és automatikusan megszűnik.

  • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltendő vagy feltöltött hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya jelen Szabályzat bármely rendelkezésébe ütközik.

  • A felhasználói profil törlése után az ahhoz kapcsolódó adatok, így a Felhasználó által feladott hirdetések is végérvényesen törlődnek.

  • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.

 5. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

  A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  Telefonszám:
  00 36 70/225-2344
   
  E-mail:
   

  A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

  A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu


  A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:

  Postacím:
  1525 Budapest, Pf. 75
   
  E-mail:
   

  A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Adatvédelmi szabályzat

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a Felhasználói Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 1. Az adatkezelés jogalapja

  A weboldal üzemeltetője adatkezelője minden olyan adatnak, amely a Weboldal látogatása és használata során személyes adatnak minősül.

  A Szolgáltató a jelen Szabályzat közzétételével lehetővé teszi annak megismerését, hogy a Felhasználók személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.

  Az oldalra feltöltött minden személyes adat kezelése és gyűjtése a mindenkor érvényes jogszabályok szerint történik.

  A különösen fontos ide vonatkozó hatályos jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  • 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név -és lakcímadatok kezeléséről

  • 1998. évi VI. Törvény az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozásáról

  A regisztrációval a Felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a Szolgáltató jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

 2. A kezelt személyes adatok köre

  A Weblapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

  Regisztráció során:

  • Felhasználónév

  • E-mail cím

  • Jelszó

  Díjköteles hirdetés esetén:

  • Számlázási név

  • Cím

  • Adószám (vállalkozói hirdetés esetén)

  A regisztráció során megadott adatokat, a felhasználónév kivételével, a Felhasználó a Weboldalra történt bejelentkezést követően bármikor módosíthatja.

 3. A cookie-k használatáról

  A Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükség van a cookie-k (sütik) használatára.

  Mik azok a cookie-k?

  A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül, és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

  A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.
  A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet-használati szokásai, honlap-látogatási története.

  Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalmuk tekintetében képesek.

  A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

  Cookie-k fajtái:

  • A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen cookie-k
   A Weboldal és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlen fájlok. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

  • Teljesítmény cookie-k
   Arról tárolnak információt, hogy a látogatók hogyan, milyen rendszerességgel használják az a Weboldalt, mely oldalakra lépnek be legtöbbször, kapnak-e hibaüzeneteket, stb. Az ilyen cookie-k nem gyűjtenek a látogatók beazonosítására alkalmas információt.

  • Funkcionális cookie-k
   Lehetővé teszik, hogy az adott weboldal emlékezzen a Felhasználó korábbi beállításaira (pl.: felhasználónév, nyelv, régió, stb.), így biztosítva egy magasabb színvonalú, személyre szabott szolgáltatást. A funkcionális cookie-k személyhez nem köthetők.

  • Célzott vagy reklámokhoz fűződő cookie-k
   A Felhasználó böngészési szokásiról gyűjtenek információt, azzal a céllal, hogy a látogatók érdeklődési körével összefüggő reklámtevékenységet folytathassanak. E sütik a reklámozó által kerülnek elhelyezésre a Weboldalon, a Szolgáltató engedélye alapján.

  Figyelmeztetés a sütik használatára

  Az Ecetera.hu honlapján tett első látogatás alkalmával, a képernyő alsó részén felugró felirat tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a Weboldal az előzőekben ismertetett sütiket használja. A felugró sáv tartalmaz egy „Részletek” linket is, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

  Az „Elfogadom” gombra kattintva a Felhasználó beleegyezését adja a sütik használatába.

  Amennyiben a Felhasználó nem kattint az „Elfogadom” gombra, de folytatja az oldalon történő böngészést, szintén beleegyező nyilatkozatnak számít.

  A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása

  Minden modern böngészőprogram lehetőséget biztosít a sütik engedélyezésére, illetve tiltására.

  A beállítások során testreszabható, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha valamely honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, illetve, hogy a különböző típusú sütik meddig tárolódhatnak számítógépén a program bezárását követően.

  Amennyiben a Felhasználó a sütik részleges, vagy teljes tiltása/eltávolítása mellett dönt, az megváltoztathatja, bizonyos esetekben lehetetlenné teheti a Weboldal egyes részeinek használatát.

 4. Az adatkezelés célja

  A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja.

  A Felhasználónak a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozata esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó személyes adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a Felhasználói igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.

  A hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére a Szolgáltató időről-időre hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a Weboldallal kapcsolatos információkról. A hírlevelet a Felhasználónak bármikor lehetősége van lemondani a hírlevélben elhelyezett linkre történő kattintással vagy a személyes fiók beállításainak módosításával.

  Azon Felhasználók részére, akik a hírlevélre nem iratkoztak fel,vagy azt lemondták, a Szolgáltató kizárólag a regisztrációjukkal és a megrendelt Szolgáltatások állapotának követésével kapcsolatos tájékoztató e-maileket küld.

 5. Az adatkezelés időtartama

  A Szolgáltató bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait.

  A Felhasználó bármikor kezdeményezheti adatainak törlését a Weboldal fejlécében található „Profilom” menüpontból, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött értesítés formájában.

  A Szolgáltató a Felhasználó adatait a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb öt évig tárolhatja. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait törölni köteles.

 6. A Szolgáltató titoktartási kötelezettsége

  A Szolgáltató. a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti elérhetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját azonos módon terheli, annak megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

  A Szolgáltató a személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe.

 7. Adatbiztonság

  A Szolgáltató által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik.

  Ilyen visszaélések:

  • Számítógépes vírusok, melyek a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik.

  • Számítógépes betörés, amelynek során a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják, vagy nyilvánosságra hozhatják.

  • Számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internethálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

  Mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

  A Szolgáltató biztosítja azon technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

  • A Szolgáltató az elektronikus úton rögzített Felhasználói adatokat biztonságos helyen, számítógépeken tárolja és őrzi.

  • A Szolgáltató a számítógépein tárolt Felhasználói adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen.

  • A Szolgáltató az elektronikus úton rögzített Felhasználói adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottjai, megbízottjai és alvállalkozói részére teszi elérhetővé, egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után.

  • A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg.

  • A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. A Felhasználó a jelszót bármikor jogosult költségmentesen megváltoztatni. Ha a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, a Felhasználó köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni.

  • A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy a Felhasználó minden olyan programot, amely e-mailben ismeretlen címről érkezik, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen.

  • A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése.

  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89307/2015

  Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
  Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

  Utolsó módosítás dátuma: 2017.01.24.